Per 1 januari 2018 zijn er weer wat arbeidsrechtelijke regels en bedragen veranderd. Wij zetten een paar wijzigingen op een rij die voor de HR-praktijk relevant zijn.

Verhoging minimumloon

 • Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2018 € 1.578,00 bruto per maand. Het minimumjeugdloon (voor werknemers jonger dan 23 jaar) stijgt hierdoor ook, aangezien dit een vastgesteld percentage is van het minimumloon.

Betaling minimumloon

 • Vanaf 1 januari 2018 krijgen zelfstandige opdrachtnemers die arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht recht op het wettelijk minimumloon.
 • Het wettelijk minimumloon gaat ook gelden bij stukloon. Stukloon is loon dat per stuk afgeleverd werk wordt betaald.
 • Vanaf 1 januari 2018 moet een werkgever voor overwerkuren ook altijd minimaal het minimumloon uitbetalen voor de gewerkte uren. Over die uren moet dus tevens vakantiebijslag worden betaald, tenzij daarover bij CAO andere afspraken worden gemaakt.
 • Als gevolg van het onderbrengen van overwerk in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, is het ook niet langer zonder meer mogelijk om overwerk te compenseren met vrije tijd (het zogenoemde “tijd-voor-tijd”). Dit is vooral opletten als de onderneming niet onder een CAO valt; alleen bij CAO kan namelijk tijd-voor-tijd nog gehandhaafd blijven.

Verhoging AOW-leeftijd

 • Vanaf 1 januari 2018 gaat de AOW-leeftijd omhoog naar 66 jaar.

Verhoging transitievergoeding

 • Vanaf 1 januari 2018 bedraagt de maximale transitievergoeding 79.000 euro, nog altijd met de uitzondering dat wanneer het bruto jaarsalaris hoger is, dat hogere bedrag het maximum is.

Tegemoetkoming werkgevers: LKV en jeugd-LIV

 • Vanaf 2018 geldt voor werkgevers loonkostenvoordeel (LKV) als zij één of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers.
 • Om bedrijven te stimuleren meer jongeren aan te nemen, kunnen werkgevers vanaf 1 januari 2018 een tegemoetkoming krijgen voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar: het jeugd-LIV.

Hogere eisen kwaliteit kinderopvang

 • Organisaties voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen moeten per 1 januari 2018 voldoen aan hogere eisen. Zo moeten medewerkers in de kinderopvang de juiste diploma’s en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben.

Invoering nieuwe privacywetgeving

 • ​De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt op 25 mei 2018 vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Organisaties hebben dan twee jaar de tijd gehad om aanpassingen te doen. Nu de definitieve invoeringsdatum nadert, moet er een extra slag worden gemaakt; veel organisaties zijn nog niet “AVG-proof”.

Langer meerlingenverlof vanaf 1 april 2018

 • Niet al per 1 januari 2018, maar wel per 1 april 2018 verandert de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor vrouwen die zwanger zijn van een meerling. In dat geval hebben vrouwen namelijk minimaal 20 weken verlof in plaats van minimaal 16 weken. Het zwangerschapsverlof gaat in tussen 10 en 8 weken voor de dag na de uitgerekende datum. Na de bevalling hebben vrouwen die een meerling hebben gekregen recht op minimaal 10 weken bevallingsverlof.
 • Als de bevalling van de meerling eerder komt dan verwacht, wordt het bevallingsverlof verlengd met het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof korter heeft geduurd dan tien weken.

Dit overzicht geeft een beknopt overzicht van belangrijke wijzigingen per 1 januari 2018 (of kort daarna). Er zijn nog meer, wat minder prominente, wijzigingen doorgevoerd. Neem gerust contact op als u een meer complete lijst wilt ontvangen.

In de komende periode blijven wij u natuurlijk op de hoogte van alle ontwikkelingen. Gezien het regeerakkoord, is er namelijk nog behoorlijk wat te verwachten dit jaar.

Deel deze publicatie via
Terug naar het overzicht