Het wetsvoorstel van minister Asscher voor wijziging van de Arbeids­omstandighedenwet (Arbowet) is in op 24 januari 2017 door de Eerste Kamer gekomen. De gewijzigde wet treedt per 1 juli 2017 in werking.

Het wetsvoorstel is gedaan om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te vergroten. De gewijzigde Arbowet richt zich vooral op betere preventie, dat nadrukkelijk een taak van de bedrijfsarts wordt. Doel is beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk te voorkomen. Vooral het vermijden van een te hoge werkdruk wordt uiterst belangrijk gevonden.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen door de nieuwe Arbowet op een rij:

 • Werknemers krijgen vrije toegang tot de bedrijfsarts. Iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’, ook wel arbeidsomstandigheden spreekuur.
 • Medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere onafhankelijke bedrijfsarts.
 • De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
 • Afspraken over arbodienstverlening worden vastgelegd in een ‘basiscontract arbodienstverlening’. In deze schriftelijke overeenkomst staat in ieder geval:
  1. dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek;
  2. op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren;
  3. hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en OR zijn geregeld;
  4. hoe medewerkers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion;
  5. hoe de klachtenprocedures werken;
  6. hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.
 • Handhaving & toezicht: Inspectie SZW krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. In sommige gevallen wordt de bedrijfsarts gelijkgesteld aan de werkgever. De Inspectie SZW mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten.
 • Grotere betrokkenheid van medewerkers bij afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen. De ondernemingsraad krijgt meer zeggenschap. De arbodienst moet voortaan eens per jaar met ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging om de tafel. De OR krijgt bovendien instemmingsrecht bij de benoeming van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie. Medezeggenschapsorganen en werkgevers moeten zich goed laten informeren over de rechten en plichten die zij aangaan in overeenkomsten met arbodienstverleners. Door scholing of door een adviseur in de arm te nemen krijgen zij inzicht in risico’s en afspraken over aansprakelijkheden.

Second opinion

Een belangrijke wijziging van de Arbowet is de introductie van de second opinion. Alleen de medewerker kan het initiatief tot een second opinion nemen en daartoe een verzoek doen, anders dan bij het deskundigenoordeel van UWV dat ook door werkgever kan worden aangevraagd. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek van een werknemer altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen. De second opinion is vooral bedoeld om onduidelijkheden weg te nemen over klachten, arbeidsgeneeskundige vragen en oorzaken van gezondheidsproblemen die samenhangen met het werk. Alleen een andere bedrijfsarts en, waar van toepassing, een andere arbodienst kunnen het verzoek om een second opinion uitvoeren. Arbodiensten en zelfstandige bedrijfsartsen sluiten hiervoor contracten met andere arbodienstverleners.

Conclusie

De wet vergroot de betrokkenheid van werkgevers en medewerkers bij de arbodienstverlening. De gewijzigde Arbowet zet preventie weer nadrukkelijk op de agenda van werkgevers. Op dit vlak valt nog aardig wat te winnen zien wij in onze praktijk. We zien dat extra aandacht voor preventie positieve effecten heeft. Wellicht een goed moment voor u als werkgever om het beleid op dit punt nog eens onder de loep te nemen, en niet alleen op ziekte te richten maar zeker ook op gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Uiteindelijk is het in diverse opzichten zinvol om bezig te zijn met het bevorderen van optimaal werken op een veilige, gezonde en productieve manier.

De gewijzigde Arbowet treedt op 1 juli 2017 in werking. Voor lopende contracten met arbodienstverleners zal na het ingaan van de wetswijziging een overgangsperiode gelden.

Deel deze publicatie via
Terug naar het overzicht