In deze regeling zijn regels opgenomen over het verloop van de ontslagprocedure bij het UWV vanaf 1 juli 2015. Op zichzelf zal die procedure niet heel veel anders zijn dat de huidige ontslagprocedure bij UWV. Er zijn wel enkele nieuwe elementen.

? UWV zal formulieren ter beschikking stellen voor de indiening van een verzoek om toestemming de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen, en ook voor de indiening van het verweer daarop.

? Anders dan nu het geval is zal UWV wel concreet beoordelen of er een opzegverbod geldt (ziekte, zwangerschap, (ex- of kandidaat) lidmaatschap van een medezeggenschapsorgaan). Als er een opzegverbod geldt, dan zal het UWV het verzoek om toestemming afwijzen. Als de verwachting is dat het opzegverbod niet meer zal gelden uiterlijk 4 weken na de beslissing van UWV op de ontslagaanvraag, dan kan UWV besluiten om wel toestemming te verlenen. In geval van ziekte zal hier vermoedelijk een verklaring van de bedrijfsarts nodig zijn die dit onderschrijft.

? Bij bedrijfseconomische redenen kan een zieke werknemer dus niet worden ontslagen. Wel kan de werkgever in dat geval een andere werknemer voor ontslag voordragen. Dat kan alleen als de werkgever door middel van een verklaring van de bedrijfsarts kan aantonen dat de eerst bedoelde werknemer ziek is en ziek zal blijven.

Voor de volledigheid: de opzegverboden gelden voortaan ook voor de kantonrechter. Weigert UWV de gevraagde toestemming omdat de werknemer ziek is, dan zal bij voortdurende ziekte een gang naar de kantonrechter geen zin meer hebben. Het opzegverbod bij ziekte geldt niet als de werknemer pas ziek wordt nadat het verzoek van de werkgever door het UWV of de kantonrechter is ontvangen, zoals nu ook al het geval is.

? De kleine werkgever kan UWV bij de ontslagaanvraag ook verzoeken om te beoordelen of er sprake is van een dusdanig slechte financiële situatie dat bij het berekenen van de transitievergoeding alleen de dienstjaren van na 1 mei 2013 meetellen.

De Regeling UWV ontslagprocedure bevat verder de volgende termijnen die gelden binnen de procedure:

? voor de aanvulling van een onvolledig verzoek krijgt de werkgever 8 dagen;
? voor de indiening van het verweer krijgt de werknemer 14 dagen;
? komt het tot een tweede ronde dan krijgen eerst de werkgever, en vervolgens de werknemer 7 dagen voor hun reactie op de stukken van de wederpartij;
? na advies van een deskundige over de arbeidsmedische mogelijkheden tot het verrichten van de bedongen arbeid, al dan niet in aangepaste vorm, of tot herplaatsing in een passende functie, al dan niet na scholing, krijgen werkgever en werknemer ook 7 dagen voor hun reactie daarop.

Deel deze publicatie via
Terug naar het overzicht