Geen ontslag door ziekmelding op dag indiening UWV-ontslagaanvraag

Als een werkgever een werknemer wil ontslaan, zal deze altijd moeten waken voor ziekmeldingen, omdat (daadwerkelijk) zieke werknemers worden beschermd tegen ontslag. Daarom wordt hierop in de praktijk waar mogelijk geanticipeerd bij naderende ontslagaanvragen of ontbindingsverzoeken. Soms valt een ziekmelding en indiening van een ontslagaanvraag samen op dezelfde dag. Kan een werknemer zich dan nog […]

Nieuwe UWV formulieren

Als gevolg van gewijzigde regelgeving heeft het UWV de aanvraagformulieren voor ontslag aangepast. Let op dat u in geval van ontslag altijd de meest recente formulieren gebruikt.

Let op: uitvoeringsregels ontslag gewijzigd!

Recent heeft het UWV de nieuwe Uitvoeringsregels ontslag op haar website gepubliceerd. Zo is er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en de Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen. Die hebben onder meer gevolgen voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel.

Werkgeversportaal UWV

Langs deze weg willen we u wijzen op het Werkgeversportaal van UWV, de beveiligde omgeving voor werkgevers op www.uwv.nl. Daar kunnen werkgevers online een persoonlijk account aanvragen. Per 1 juli 2015 kunt als werkgever via het werkgeversportaal ook de formulieren uploaden voor het indienen van een ontslagaanvraag conform de nieuwe ontslagregels.