Het non-concurrentiebeding en het belemmeringsverbod uit de Waadi

Een werknemer die door een detacheringsbedrijf wordt gedetacheerd bij een andere onderneming en vervolgens door die andere onderneming een arbeidsovereenkomst krijgt aangeboden om na de detachering bij haar in dienst te treden, mag door zijn werkgever (de detacheerder) niet worden beperkt door bijvoorbeeld een non-concurrentiebeding. Dat is vastgelegd in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs […]

Hoge Raad over geldigheid relatiebeding in personeelsreglement

Volgens artikel 7:653 BW moet een concurrentiebeding schriftelijk worden overeengekomen. Dat geldt ook voor een relatiebeding. Schriftelijk overeenkomen kan in een arbeidsovereenkomst of in een separaat door werkgever en werknemer ondertekend document. Maar kan dat ook door het concurrentiebeding of relatiebeding op te nemen in een personeelsreglement of handboek arbeidsvoorwaarden en daarnaar te verwijzen? De […]

Evaluatie flexibele arbeidsverhoudingen onder de WWZ

Per 1 januari 2015 is een aantal maatregelen in werking getreden op het terrein van flexibele arbeid, zoals de invoering van de aanzegtermijn bij tijdelijke contracten en de beperking van een concurrentiebeding in een tijdelijk contract. Per 1 juli 2015 is vervolgens onder meer de gewijzigde ketenbepaling in werking getreden, die het aangaan van tijdelijke contracten beperkt. Deze maatregelen zijn ingevoerd met als doel om een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt te bereiken. Bij brief van 27 november jl. heeft minister Asscher een eerste evaluatie opgesteld om te bezien of dit doel ook daadwerkelijk wordt bereikt. Minister Asscher geeft zijn eerste indruk van de invoering van de wet aan de hand van praktijkervaringen en rechtspraak. Hieronder staan de eerste bevindingen aan de hand van die evaluatie.