Algemeen

Wij verwerken uw persoonsgegevens en zorgen ervoor, dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens wij verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie 

Wij verwerken persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, de dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene(n) te kunnen communiceren. Wij evalueren geregeld onze dienstverlening. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook u kunt zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief over actualiteiten of events of voor het ontvangen van andere vormen van communicatie van Fiorens.

Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna door hierna te noemen door ons geformuleerd doeleinden.

 • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures.
 • Innen van declaraties (incasso).
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing.
 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.
 • Marketing-, sales- en communicatie-activiteiten.
 • Werving en selectie.

Verwerken van soorten van persoonsgegevens

Wij verwerken de navolgende soorten van of categorieën persoonsgegevens.

 • Gewone persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, BSN, rijbewijs, paspoort of ID, telefoonnummer, e-mailadres, website, bankrekeningnummer, functie, Handelsregisternummer, financiële gegevens en eventueel ook andere gewone persoonsgegevens indien en voor zover de dienstverlening dit verlangt;
 • Indien en voor zover de dienstverlening dit verlangt, verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld gegevens over religie, seksuele geaardheid, medische gegevens etc.) en persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en stafbare feiten. De bevoegdheid tot het verwerken van die bijzondere persoonsgegevens komt ons toe, aangezien wij gebonden zijn aan een beroepsgeheim.

Voornoemde persoonsgegevens verwerken wij omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Rechtmatigheid van de verwerking

De rechtmatigheid van de verwerking van de hierboven genoemde persoonsgegevens geschied uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 AVG:

 • Wettelijke verplichtingen;
 • Uitvoering van een overeenkomst;
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • Gerechtvaardigd belang.

Uw gegevens worden opgevraagd, verkregen of verstrekt door middel van: social media (incluis websites), WhatsApp of andere digitale communicatie-apps; publicaties op internet of in kranten, boeken of andere openbare (digitale) gegevensdragers; telefoon, e-mails, brieven, faxberichten of mondeling.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hierboven genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van ons, zoals een IT-leverancier of boekhouder, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij of deurwaarder.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij zoals een toezichthouder of een ander met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerkt (de verwerker) wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door ons ingeschakelde derde partijen die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of een deskundigenrapport. 

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkingsovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden van gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkene(n)

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van persoonsgegevens of verwijdering van persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoek als hiervoor bedoeld kunt u richten aan:

Fiorens
Soestdijkseweg Zuid 246
3721 AK  Bilthoven
info@fiorens.nl
030-2077000

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN. Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media 

Op de website(s) van ons zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Wij houden geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Zie cookie policy.

Aanpassen privacy statement

Wij hebben het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen en contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Edwin Werner (030-2077000 of e-mail: edwin.werner@fiorens.nl).

 

 

       

Deel deze pagina via