De regering heeft twee ontwerpbesluiten over de transitievergoeding voor advies aan de Raad van State gezonden. Hier bespreken we de nadere uitwerking van het besluit dat regelt welke kosten met de transitievergoeding mogen worden verrekend.

In het tweede ontwerpbesluit is vastgelegd onder welke voorwaarden de werkgever zogenoemde transitie- en inzetbaarheidskosten op de transitievergoeding in mindering mag brengen. Wij berichten u daar al eerder over, een eerste concept van dit besluit werd al op 3 juli 2014 aan de Tweede Kamer gezonden.

Transitiekosten zijn kosten van maatregelen in verband met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid van de werknemer. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn kosten voor (om)scholing of een outplacementtraject bij ontslag. Inzetbaarheidskosten zijn kosten die verband houden met het bevorderen van de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie van de werkgever, die al eerder tijdens het dienstverband zijn gemaakt.

Nieuw is dat ook kosten in verband met duale opleidingen, zoals de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), op de transitievergoeding in mindering mogen worden gebracht.

Voorwaarde is dat de door de opleiding verworven kennis en vaardigheden niet zijn aangewend puur om een functie bij de werkgever uit te oefenen. De werkgever is immers op grond van de wet al verplicht om deze kosten te maken.

De belangrijkste voorwaarde waaronder transitie- en inzetbaarheidskosten in mindering mogen worden gebracht op de transitievergoeding is dat de werknemer vooraf moet instemmen met het maken van de kosten en het in mindering brengen daarvan op zijn transitievergoeding. Dat geldt niet als de werkgever kosten maakt als gevolg van collectieve afspraken waar hij aan gebonden is of als het gaat om kosten voor een duale opleiding.

Voor inzetbaarheidskosten geldt nog dat zij in mindering kunnen worden gebracht als ze zijn gemaakt in een periode van maximaal 5 jaar voor het einde van de arbeidsovereenkomst, tenzij partijen een andere periode hebben afgesproken.

Deel deze publicatie via
Terug naar het overzicht