Welkom in het themadossier Ambtenarenwet

 

Op 1 januari 2020 is de nieuwe Ambtenarenwet (Ambtenarenwet 2017) in werking getreden. Daardoor is in een klap een groot aantal overheidsdienaren niet langer krachtens een aanstelling (een besluit krachtens de Ambtenarenwet) werkzaam, maar op grond van een arbeidsovereenkomst (een overeenkomst ex boek 7 titel 10 Burgerlijk Wetboek).

Bovendien zijn de wetten die met de arbeidsovereenkomst samenhangen, zoals de Wet melding collectief ontslag (WMCO) en de Wet arbeid en zorg (Wazo), allemaal direct van toepassing op de rechtsverhouding tussen de overheidswerkgever en de overheidswerknemer.

Met deze inwerkingtreding is tot uitdrukking gekomen dat de relatie tussen de overheidswerkgever en de overheidswerknemer gelijkwaardiger is geworden – genormaliseerd – en daarmee (bijna) gelijk is gesteld aan de relatie tussen een werkgever en werknemer buiten het publieke domein. Bijna, omdat in de Ambtenarenwet 2017 nog steeds bepalingen staan die typerend zijn voor de aard van de dienstbetrekking oftewel het zijn van ‘ambtenaar’.

De gevolgen van de normalisering leest u hier.

Als u vragen hebt of met één van ons zou willen sparren, neem dan contact met ons op.

Publicaties

Overzicht van het nieuwe ambtenarenrecht

Overzicht van het nieuwe ambtenarenrecht

In drie delen geven wij u een overzicht van het nieuwe ambtenarenrecht dat van toepassing is vanaf 1 januari 2020. Deze week: deel 3.

De naam van de wet (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren) zegt het al: het normaliseren van de rechtsverhouding tussen de ambtenaar en de overheidswerkgever. Als gevolg van de maatschappelijke veranderingen is die verhouding steeds gelijkwaardiger geworden. Waar vroeger de overheid als een almachtige en alwetende organisatie werd beschouwd – en geaccepteerd – die alles eenzijdig kon bepalen, is dat thans door de maatschappelijke ontwikkelingen al lang niet meer zo. Het verschil is niet meer te rechtvaardigen, zeker nu de belangrijkste elementen: gezag, arbeid en loon hetzelfde zijn.

fiorens-Overzicht van het nieuwe ambtenarenrecht

Overzicht van het nieuwe ambtenarenrecht

In drie delen geven wij u een overzicht van het nieuwe ambtenarenrecht dat van toepassing is vanaf 1 januari 2020. Deze week: deel 2.

Voor de individuele ambtenaar blijkt niet uit één document welke rechten en plichten hij heeft. Voor een gewone werknemer geldt dat die zijn neergelegd in een arbeidsovereenkomst, waarbij veelal wordt verwezen naar een personeelsreglement/personeelshandboek en/of een cao. De ‘oude’ ambtenaar kent een aanstellingsbesluit. Daarnaast geldt de voor hem van toepassing zijnde rechtspositionele regeling, waarin veelal zeer uitgebreide arbeidsvoorwaarden worden benoemd.

Overzicht van het nieuwe ambtenarenrecht

Overzicht van het nieuwe ambtenarenrecht

In een uitgebreid artikel, verdeeld in drie delen, geven wij u een overzicht van het nieuwe ambtenarenrecht vanaf 1 januari 2020. Deze week: deel 1.

Op 1 januari 2020 is er veel veranderd in ambtenarenland als gevolg van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren. Vanaf die datum bestaan er twee soorten ambtenaren. Dat was eigenlijk altijd al zo, omdat voor die datum onderscheid werd gemaakt tussen Rijksambtenaren en niet Rijksambtenaren. Vanaf 1 januari 2020 wordt echter een heel ander onderscheid gemaakt, namelijk het onderscheid tussen de formele ambtenaar en de informele ambtenaar.