Toepasselijkheid

1. Fiorens B.V. (Fiorens) heeft tot doel de uitoefening van de rechtspraktijk en is gevestigd te Utrecht.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fiorens aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.

3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

Overeenkomst uitsluitend met Fiorens

4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Fiorens, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 BW (opdrachtverlening met het oog op een persoon) en 7:407 lid 2 BW (hoofdelijke aansprakelijkheid meerdere opdrachtnemers) zijn niet van toepassing.

5. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Honorarium en facturering

6. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, wordt maandelijks een gespecificeerde declaratie gestuurd voor de werkzaamheden van de voorgaande maand. Het honorarium is gebaseerd op de tijd die aan de opdracht is besteed, vermenigvuldigt met het toepasselijke uurtarief.

7. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding daarvan is de opdrachtgever in verzuim. Dit betekent dat naast de factuursom de wettelijke handelsrente is verschuldigd over de factuursom. Indien opdrachtgever na schriftelijke sommatie of aanmaning niet tot betaling overgaat is Fiorens tevens bevoegd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, welke alsdan tevens verschuldigd zijn.

8. In geval van spoedeisendheid kan Fiorens een voorschot in rekening brengen die ter stond dient te worden voldaan, bij gebreke waarvan de uitvoering van de werkzaamheden wordt opgeschort.

9. De tarieven worden periodiek aangepast, doorgaans per 1 januari. Daarnaast kunnen veranderingen in het belang van de zaak, de spoedeisendheid, ervaringsjaren of specialismen leiden tot (eventueel tijdelijke) aanpassingen van het overeengekomen tarief. Dit zal zo tijdig mogelijk worden aangekondigd en in beginsel geen terugwerkende kracht hebben.

10. Reis- en verblijfskosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Kosten van derden (bijvoorbeeld: kosten rechtbank (griffierecht), kosten deurwaarder, kosten deskundige) worden doorbelast.

Aansprakelijkheid (beperking)

11. En fout of onzorgvuldigheid in onze werkzaamheden kan uitsluitend leiden tot aansprakelijkheid van Fiorens en niet tot de aan Fiorens verbonden personen. Tot deze laatstbedoelde personen behoren alle huidige, toekomstige en voormalige a) directe of indirecte aandeelhouders van Fiorens; b) groeps-, holding-, werk- en pensioen- of andere gerelateerde entiteiten van Fiorens of van haar (directe of indirecte) aandeelhouders; c) elke aan Fiorens gerelateerde Stichting Beheer Derdengelden en d) werknemers, adviseurs, bestuurders, stagiairs, uitzendkrachten, payroll-werkkrachten en freelancers. Deze aan Fiorens verbonden personen kunnen zich ook op dit beding beroepen.

12. De aansprakelijkheid is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico.

13. Indien en voor zover de verzekeraar niet uitkeert is de totale aansprakelijkheid van Fiorens beperkt tot het saldo van de gefactureerde werkzaamheden betreffende de verstrekte opdracht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.

14. Opdrachtgever vrijwaart Fiorens en de aan Fiorens verbonden personen voor alle aanspraken door derden waarvoor de aansprakelijkheid van Fiorens is beperkt. Deze vrijwaring omvat ook de daarmee verband houdende kosten.

15. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Fiorens aansprakelijk is.

Inschakelen derden

16. De keuze van door Fiorens in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met en na toestemming van de opdrachtgever. De opdrachtgever machtigt Fiorens eventuele door derden bedongen voorwaarden, waaronder aansprakelijkheidsbeperkingen, namens hem te aanvaarden.

17. Fiorens is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Derdengelden

18. Fiorens en de aan haar gelieerde Stichting Beheer Derdengelden mogen gelden van de opdrachtgever en derden onder zich houden en bij een door hen gekozen bank storten, maar zij zijn niet aansprakelijk voor fouten of onzorgvuldigheden van die bank.

Gegevensbescherming en compliance

19. Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. Opdrachtgever stemt er mee in dat Fiorens gebruik maakt van digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. Fiorens is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik daarvan.

20. Fiorens verwerkt persoonsgegevens van haar cliënt(e) (en de aldaar werkzame personen) voor optimale dienstverlening en voldoening aan wettelijke verplichtingen. Zie voor meer informatie: www.fiorens.nl/privacy-statement en www.fiorens.nl/cookie-policy.

21. Fiorens bewaart elektronische of papieren dossiers minimaal zeven jaar na de laatste inhoudelijke communicatie met cliënt in de betreffende zaak. Na afloop van die termijn kan Fiorens deze dossiers vernietigen.

Kantoorklachtenregeling

22. In het geval van een klacht over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie dan kan deze klacht allereerst (schriftelijk) worden gericht aan de betreffende advocaat. Binnen een week na ontvangst zal deze advocaat een ontvangstbevestiging sturen. Uiterlijk binnen twee weken na ontvangst wordt een uitnodiging verstuurd voor een bespreking van de klacht. Gestreefd wordt naar een afhandeling binnen een maand na ontvangst van de klacht.

23. De hier bedoelde klachtenregeling betreft geen klacht in de zin van artikel 46 Advocatenwet, welke klacht betrekking heeft op de overtreding van o.a. de Advocatenwet en de voor de advocaten geldende Gedragsregels, zie regelgeving.advocatenorde.nl. Voor het indienen van dergelijke klachten wordt verwezen naar www.advocatenorde.nl/toezicht.

24. Indien geen oplossing wordt bereikt met de betreffende advocaat over de klacht, dan kan de aan die klacht verbonden vordering (uitsluitend) worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht (www.rechtspraak.nl). Desgewenst kan ook direct, dus zonder het volgen van de hier bedoelde klachtenregeling, een procedure bij deze rechtbank worden gestart.

Beroepsregels

25. Voor de dienstverlening van Fiorens gelden beroepsregels voor de advocatuur. Die beroepsregels zijn te vinden op www.advocatenorde.nl , onderwerp ‘Wet- en regelgeving’ (regelgeving.advocatenorde.nl).

Overige

26. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die namens Fiorens bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.

27. Deze voorwaarden bestaan ook in de Engelse taal. In geval van verschil tussen die teksten en de Nederlandse tekst, is de Nederlandse tekst bindend.

28. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Fiorens is onderworpen aan Nederlands recht.

29. Geschillen worden in eerste aanleg uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

30. Deze algemene voorwaarden en het privacy statement zijn tevens te raadplegen op www.fiorens.nl en worden op eerste verzoek toegestuurd.

Januari 2020

 

Bekijk de algemene voorwaarden in PDF. Algemene Voorwaarden Fiorens 2020 - PDF

Deel deze pagina via