1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fiorens B.V. (Fiorens) heeft tot doel de uitoefening van de rechtspraktijk en is gevestigd te Utrecht.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fiorens aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.
 3. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Fiorens, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Fiorens periodiek zullen worden vastgesteld. Alle tarieven zijn exclusief BTW.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Fiorens is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
 6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Fiorens aansprakelijk is.
 7. De keuze van door Fiorens in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Fiorens is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Fiorens eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.
 8. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 9. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Fiorens voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Fiorens gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
 10. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die namens Fiorens bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.
 11. Deze voorwaarden bestaan ook in de Engelse taal. In geval van verschil tussen die teksten en de Nederlandse tekst, is deze laatste bindend.
 12. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Fiorens is onderworpen aan Nederlands recht.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.fiorens.nl en worden u op eerste verzoek toegestuurd.

Januari 2019

Bekijk de algemene voorwaarden in pdf. adobe-pdf

 

 

Deel deze pagina via