Veel advocaten die in hun praktijk werken met het arbeidsrecht vinden de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) kwalitatief onvoldoende en pleiten voor uitstel. De Wet Werk en Zekerheid is tot stand gekomen in een zeer snel wetgevingsproces. Hierin hebben wetenschap en praktijk nauwelijks een inhoudelijke rol gespeeld. Dat heeft geleid tot een wetsvoorstel vol met onduidelijkheden en gebreken, vindt het gros van de arbeidsrechtadvocaten.


Advocaten hebben op grote schaal kritiek op de wet in de huidige vorm. Eén van de bezwaren is dat vereenvoudiging van het ontslagrecht is beoogd maar niet aan de orde is met de huidige voorgestelde (en door de Tweede Kamer al akkoord bevonden) wet. Arbeidsrechtadvocaten in heel Nederland, waaronder wij zelf ook, zetten bovendien vraagtekens bij de juridische kwaliteit van de Wet Werk en Zekerheid. Met veel arbeidsrechtadvocaten betwijfelen wij of het huidige wetsvoorstel leidt tot een juridisch goed werkbaar ontslagrecht. Op een aantal punten is over het systeem of de wettekst onvoldoende nagedacht.

Er is verder onder andere kritiek op de limitatieve lijst van ontslaggronden die wordt geïntroduceerd, en het beperkte kader dat de kantonrechter straks zal hebben om te oordelen over een beëindiging van een dienstverband. Het nieuwe systeem leidt er mogelijk toe dat kantonrechters veel vaker dan nu het geval is een ontbindingsverzoek moeten afwijzen, ook in situaties waarin het de kantonrechter eigenlijk wel duidelijk is dat het beter is als partijen uit elkaar gaan.

De Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) deed onlangs een oproep aan de Eerste Kamer om nog eens goed naar de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) te kijken, en bepleit uitstel van de invoering van de WWZ en reparatiewetgeving. De VAAN begrijpt niet waarom een relatief beperkt gedeelte van de WWZ (dat ziet op betere bescherming van flexwerkers) mogelijk al met ingang van 1 juli 2014 in werking treedt. De vereniging zou willen dat de Eerste Kamer de minister voorstelt de WWZ volledig met ingang van 1 juli 2015 in werking te laten treden. Dat geeft de praktijk voldoende voorbereidingstijd en biedt mogelijk ook gelegenheid de WWZ door arbeidsrechtdeskundigen zorgvuldig te laten toetsen en daar waar nodig de wettekst aan te passen.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de inbreng van de arbeidsrechtadvocaten een rol zal spelen bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. Op 1 april jl. heeft de Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van de Eerste Kamer namelijk besloten om aandacht te besteden aan de inbreng van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) ter zake van het wetsvoorstel WWZ.

Op 8 april 2014 heeft in de Eerste Kamer het voorbereidend onderzoek plaatsgevonden ten aanzien van de WWZ plaats. Dit is de eerste inbrengvergadering in het wetgevingsproces. Een inbrengvergadering is een commissievergadering waar de commissieleden van de diverse fracties een schriftelijke bijdrage (“inbreng”) over een wetsvoorstel kunnen leveren. Bij die gelegenheid zullen de vragen van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland worden ingebracht. Daarnaast werden (eventuele) aanvullende vragen voor het voorlopig verslag per fractie aangeleverd. De zorgen over de kwaliteit van de wet die de advocaten naar voren hebben gebracht zijn dus op 8 april 2014 in de Eerste Kamer aan de orde gekomen.

Dat betekent dat de vraagtekens en suggesties die door de VAAN naar voren worden gebracht naar verwachting aandacht zullen krijgen in het verdere proces. Mogelijk heeft dit nog gevolgen voor de wettekst zoals deze er nu ligt, dan wel voor de inwerkingstredingsdata van de verschillende onderdelen van de nieuwe wetgeving. Een deel daarvan zou namelijk al per 1 juli 2014 in werking moeten gaan treden, wat in de visie van de arbeidsrechtadvocaten niet verstandig is.

De Eerste Kamer heeft op 8 april 2014 in ieder geval wel besloten om voorrang te geven aan het wetsvoorstel WWZ, en er wordt getracht om nog vóór 1 juli 2014 de behandeling af te ronden. Of dat gaat lukken is gezien de complexe materie nog niet zeker.

We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

 

Deel deze publicatie via
Terug naar het overzicht