Hoewel het er in eerste instantie op leek dat we al per 1 juli 2014 te maken zouden krijgen met de invoering van deel 1 van de Wet Werk en Zekerheid dus toch uitgesteld. Het eerste deel van de WWZ zal pas ingaan per 1 januari 2015.

De Eerste Kamer voorziet namelijk dat er op een zo korte termijn niet voldoende tijd is om alle werkgevers goed te informeren over de wijzigingen per 1 juli 2014. Minister Asscher erkent de krappe tijdsplanning en was daarom uiteindelijk toch bereid tot uitstel.

De delen die op 1 juli 2014 van kracht hadden moeten gaan, hebben betrekking op vier onderwerpen op het gebied van tijdelijke contracten: proeftijd, concurrentiebeding, loondoorbetaling aan oproepkrachten en de aanzegplicht. Deze onderdelen gaan nu dus pas in op 1 januari 2015. Dat geeft werkgevers wat extra tijd om op de wijzigingen te anticiperen, onder meer door aanpassing van hun modelcontracten en door middel van cao-onderhandelingen.

Nadat onder meer de invoering van de nieuwe ketenregeling en de transitievergoeding al was verschoven naar 1 juli 2015, is nu dus toch ook het eerste deel van de invoering van de WWZ uitgesteld.

Minister Asscher kwam vorige week tijdens het debat op 3 juni jl., waarin de WWZ in de Eerste Kamer inhoudelijk is behandeld, ook terug op het voornemen een nadere “Reparatiewet” in te voeren. Daar was begin mei nog sprake van, vanwege de vele inhoudelijke kritische kanttekeningen die door o.a. de VAAN (de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland) zijn geplaatst bij de wetteksten. Die reparatie zou gaan om technische verbeteringen en verduidelijkingen op het gebied van loondoorbetaling en ontslag via een cao-commissie, maar lijkt nu van de baan. De minister is vandaag – vlak voor de stemming in de Eerste Kamer – nog wel met een schriftelijke toelichting gekomen op de wijzigingen die zijn voorgesteld door de VAAN. Deze voorstellen tot wijziging zijn echter door de minister van de hand gewezen.

Een meerderheid van de Eerste Kamer twijfelde eraan of de wet de positie van flexibele medewerkers wel zou verbeteren. Werkgevers zouden in plaats daarvan kiezen voor zzp’ers of andere tijdelijke krachten. Maar al was de Eerste Kamer in eerste instantie kritisch, uit de stemming blijkt nu dat de meerderheid van de kamercommissie toch achter de wet staat.

Wel enig respijt nog qua invoeringstermijn: het eerste deel van de WWZ treedt in werking per 1 januari 2015 (dat betreft de nieuwe regels met betrekking tot de aanzegplicht, de proeftijd, het concurrentiebeding en de loondoorbetaling aan oproepkrachten). Per 1 juli 2015 zullen de regels rond de transitievergoeding, de ontslagroutes en de nieuwe ketenregeling in werking treden. Per 1 januari 2016 zullen de nieuwe WW-regels gaan gelden.

In het komende half jaar zullen alle werkgevers dus aan de slag moeten om hun modelcontracten en cao’s aan te passen op de nieuwe wetgeving.

Klik hier voor het Themadossier WWZ

Deel deze publicatie via
Terug naar het overzicht